Teamcoaching
« Terug naar de overzichtspagina


Transitietrajecten

Organisaties hebben voortdurend te maken met veranderingen. Veranderingen in de markt, fusies, reorganisaties, functies die verdwijnen, afdelingen die worden samengevoegd, enzovoort. Al dergelijke veranderingen leiden ertoe dat er steeds meer van mensen wordt verwacht, als individu, als teamlid en medewerker van een veranderende organisatie.

Steeds meer verdwijnt de traditionele werkgever-werknemerrelatie en krijgt professionaliteit en vakmanschap de ruimte. Hiërarchie en controlemechanismen maken plaats voor samenwerking op basis van vertrouwen en wederzijdse aantrekkelijkheid. ProostCoaching wil medewerkers, leidinggevenden en teams die een transitie doormaken, leren hoe ze zelf vorm kunnen geven aan transities en kunnen bouwen aan vertrouwen. Zo kunnen ze vanuit eigen regie hun waarde blijven leveren aan de organisatie en bijdragen aan een veranderende samenleving.


Wil je een idee krijgen over een transitietraject van bijvoorbeeld een vestiging, kijk dan naar deze reportage.


Teamcoaching gericht op samenwerking en communicatie
Staat je organisatie of team voor een grote verandering? Bij het doorvoeren van veranderingen en vernieuwingen is communicatie een cruciale succesfactor. Vooral als de verandering te maken heeft met (een andere manier van) samenwerken. Iedereen vindt een goede sfeer en een leuke collegiale samenwerking belangrijk. Het draagt bij aan de motivatie en het enthousiasme in de organisatie.
ProostCoaching begeleidt teams naar betere communicatie en samenwerking. De reportage over transitietraject en teamcoaching laat zien hoe.


Teamcoaching en -ontwikkeling
Door veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen op het werk, kan een team minder effectief worden. Gevolg hiervan is een verminderde productiviteit, een minder plezierige werkomgeving, beperking in de ontwikkeling en met ontevredenheid als gevolg. Het kan ook zijn dat er in een team bepaalde patronen zijn ontstaan die niet of nauwelijks worden doorbroken, terwijl de organisatie daar wel om vraagt.

ProostCoaching nodigt via haar openheid en veiligheid uit tot het 'niet gezegde'. Tevens worden eventueel onderliggende patronen aan het licht gebracht en wordt er gezocht naar alternatieven. Tijdens dit proces staat steeds 'de kracht van de gemene deler' centraal; dat wat een ieder drijft en inspireert binnen het team. Door hiermee contact te maken en inzicht te verkrijgen in een ieders kwaliteiten en uitdagingen, vergroot het team zijn 'eigen levenskracht'. Dit draagt bij aan een optimaal teamklimaat, waarbinnen mensen elkaar beter leren zien en het vermogen ontwikkelen de gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken.
Teamcoaching is een specifieke manier van coaching; niet het individu maar het team binnen uw organisatie wordt op effectiviteit en ontwikkeling gecoacht. Resultaten worden zowel geboekt op individueel niveau als in de onderlinge samenwerking en interactie.


Procesbegeleiding bij conflicten
In organisaties en teams  zijn conflicten aan de orde van de dag. Er is immers een verscheidenheid van ervaringen, mening en belangen. Vaak ontstaat een conflict omdat groepsleden hun invloed gebruiken om, ieder voor zich, doelen te bereiken die niet met elkaar overeenstemmen. Als er geen of weinig conflicten zijn in een groep is dat omdat men vaak dezelfde oplossingen of strategieën gebruikt of omdat  een groep conflictvermijdend gedrag vertoont. Dit betekent niet dat er geen problemen zijn, alleen wordt in dit geval het probleem niet uitgesproken. Vaak wordt dan eindeloos gezocht naar compromissen waar iedereen zich goed bij voelt, of zijn er één of meerdere groepsleden die zich opofferen om de goede sfeer te behouden. Op de lange termijn kan dit juist tot enorme conflicten leiden.
Conflicten zijn positief en zelfs nodig voor innovatie en verandering!  Zij vormen een stimulans om te discussiëren, kritisch te denken en knopen door te hakken.

Conflicten kunnen negatieve effecten hebben. Ze kosten tijd en energie die aan de vervulling van de doelstelling besteed had kunnen worden. En ze kunnen escaleren: het accent verschuift van ‘hoe lossen we dit probleem op’ naar ‘hoe schakel ik mijn tegenstander uit’,  alsof er altijd een winnaar en een verliezer moet zijn….
Vanwege deze negatieve effecten probeert men vaak conflicten te vermijden, met als gevolg langdurige onderhuidse conflicten die stressoren vormen en dus negatief werken op het psychisch welbevinden.

ProostCoaching zorgt voor een adequate procesbegeleiding bij conflicten in je team of organisatie. Hierbij draait het vooral om het tot stand brengen van positieve condities voor probleemoplossing, waardoor partijen uiteindelijk zelf een oplossing vinden. Een procesbegeleider is dus minder gericht op het inhoudelijke van het conflict. Procesbegeleiding richt zich meer op hoe de partijen elkaar waarnemen en hoe deze percepties de communicatie tussen de partijen beinvloeden. Dit wordt gezien als de wortel van het conflict en hiermee wordt het probleem oplossende vermogen vergroot.


Begeleiding bij intervisie
De kennis en kunde van iedere professional wordt vrijwel elke dag verrijkt met ervaringen. Uit die ervaringen valt veel meer rendement te halen dan doorgaans gebeurt. Een krachtig middel om deze kennis en kunde die in huis is ten volle te benutten, is het houden van intervisie.
Intervisie komt er kort gezegd op neer dat collega's onderling werkervaringen bespreken met een procesbegeleider volgens een gestructureerde methode. Er wordt gereflecteerd op houding en gedrag. Effectief reflecteren doet een beroep op het vermogen om afstand te nemen en van daaruit waar te nemen, vragen te stellen, actief te luisteren, een goede analyse te maken en waardevol advies te geven. Het effect is dat er meer zelfbewustzijn en inzicht komt op allerlei lastige situaties die zich in de werkpraktijk voordoen. Zo worden werkervaringen leerervaringen.

ProostCoaching kan het effectief houden van intervisie bij jou introduceren en begeleiden. Het doel van de begeleiding kan tweeledig zijn:
• Externe procesbegeleiding van de intervisiesessie
• Het op termijn autonoom leren houden van intervisieStel een vraag »